Vedtægter - Vestbyens Erindringsværksted

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

 
 
 
 
Vedtægter
 for
 
 
 VESTBYENS ERINDRINGSVÆRKSTED
CVR. nr. 30267303
 
Skydebanevej 1, Aalborg
vestbyerindring@outlook.dk
 
 
Stiftet den 29. maj 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtægter for Vestbyens Erindringsværksted
 
 
 
§ 1            Foreningens navn.
Stk. 1:            Foreningens navn er Vestbyens Erindringsværksted og er hjemmehørende i Aalborgs
                      Vestby.
 
§ 2            Foreningens formål og love.
Stk. 1:            Foreningens formål er primært at holde interessen for Aalborgs Vestbys historie og
                      minder levende.
Stk. 2:            Formålet søges nået ved løbende at indsamle, registrere og arkivere arkivalier primært
                      fra bydelen.
Stk. 3:            Formålet søges ligeledes opnået ved at motivere og bistå primært nuværende som
                      tidligere vestbyborgere til at formidle erindringer og lokalhistorie via diverse
                      tilgængelige medier i form af trykt materiale eller elektroniske udgivelser i lyd og
                      billede.
Stk. 4:            Erindringsværkstedet forbeholder sig ret til at opbevare og evt. udgive fotos og
                      erindringer, som er modtaget i Erindringsværkstedets regi.
Stk. 5:            Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til personfølsomme oplysninger, de
                      måtte erfare i forbindelse med erindringsarbejdet.
 
§ 3            Medlemskab.
Stk. 1:            Som medlem optages enhver med eller uden tilknytning til Vestbyen.
Stk. 2;            Indmeldelse kan ske på erindringsmøderne eller til kassereren.
Stk. 3:            Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 
§ 4            Generalforsamling.
Stk. 1:            Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2:            Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal og
                      indkaldes med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsordenen fortrinsvis pr.
                      elektronisk post til alle medlemmer.
Stk. 3:            Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Stemmeret dog kun såfremt medlemskab er
                     blevet betalt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4:            Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende
                      punkter:
                                            1. Valg af dirigent.
                                            2. Valg af stemmetællere.
                                            3. Bestyrelsens beretning. 
                                            4. Kassereren aflægger regnskab.
                                            5. Godkendelse af budget for det kommende år.
                                            6. Indkomne forslag.
                                            7. Valg af formand (hver andet år) i ulige år.
                                                 I tilfælde af at der ikke kan vælges en formand, vælger
                                                 bestyrelsen af dets midte 3 personer til et
                                                 forretningsudvalg, som tildeles de samme beføjelser
                                                 som en formand.
                                             8. Valg af kasserer (hvert andet år) i lige år.
                                             9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år).
                                           10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 2 år, en
                                                 vælges i lige år, og en vælges i ulige år).
                                            11. Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år, en vælges i lige år,
                                                  og en vælges i ulige år).
                                            12. Valg af 2 revisorsuppleanter (vælges for 2 år, en
                                                  vælges i lige år, og en vælges i ulige år).
                                            13. Eventuelt.
 
Stk. 5:            Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen - også forslag om
                      vedtægtsændringer - skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
                      generalforsamlingen.
Stk. 6:            Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.
Stk. 7:            Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med simpelt flertal ved håndsoprækning.
                      Skriftlig afstemning skal dog anvendes, hvis blot en deltager forlanger dette.
 
§ 5            Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1:            Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
                      og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt eller elektronisk anmoder
                      herom. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4
                      uger efter, at anmodningen er tilgået formanden.
Stk. 2:            Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel.
 
§ 6            Foreningens ledelse.
Stk. 1:            Foreningens daglige ledelse består af formanden, kassereren og 5    bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2:            Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og eventuelle
                      generalforsamlingsbeslutninger.
Stk. 3:            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Underudvalg og arbejdsgrupper kan
                      nedsættes til løsning af afgrænsede opgaver.
Stk. 4:            Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller i hans fravær af kassereren.
                      Indkaldelsen sker skriftligt eller elektronisk, når formanden finder det nødvendigt,
                      eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. I sådanne tilfælde
                      afholdes mødet senest 2 uger efter, at begæringen er fremsat.
Stk. 5:            Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
 
§ 7            Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1:            Foreningen finansieres af medlemsbidrag (årskontingent) og søges yderligere
                      finansieret af sponsorbidrag, fonde samt offentlige tilskud.
Stk. 2:            Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3:            Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab.
Stk. 4:            Regnskab føres af kassereren.
Stk. 5:            Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 8            Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1:            Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån, tegnes
                      foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2:            Foreningens medlemmer kan ikke personligt hæfte for de forpligtelser, der påhviler
                      bestyrelsen.
 
§ 9            Vedtægtsændringer.
Stk. 1:            Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 stemmers flertal på en generalforsamling,
                      hvor ændringsforslaget har været på dagsordenen.
Stk. 2:            Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de er
                      vedtaget.
 
§ 10          Opløsning af foreningen.
Stk. 1:            Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmers flertal ved 2 på
                      hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2:            Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Aalborg Stadsarkiv, Historisk Museum i
                      Aalborg eller andet almennyttigt tiltag.
                     
 
 
 
 
Senest revideret efter generalforsamlingen den 7. september 2020.                       
 
 
 
Aage Christensen (formand)                                          Elsebeth Krogshave (kasserer)
 
 
 
Kjeld Johansen (sekretær)                                              Palle Nielsen
 
 
 
Troels Nielsen                                                                Anni Pedersen
 
 
Harry Pedersen
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu