Vedtægter - Vestbyens Erindringsværksted

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter


Vedtægter for vestbyens Erindringaværksted
§ 1
Stk. 1:     Foreningens navn er Vestbyens Erindringsværksted og er hjemmehørende 
               i Aalborg Vestby.

§ 2          Foreningens Formål og love.
Stk. 1:      Foreningens formål er primært at holde interessen for Aalborg Vestbys
                historie og minder levende.
Stk. 2:      Formålet søges nået ved løbende at indsamle, registrere og arkivere
                arkivalier primært fra bydelen.
Stk. 3:      Formålet søges ligeledes opnået ved at motivere og bistå primært
                nuværende som tidligere vestbyborgere til at formidle erindringer og
                lokalhistorie via diverse tilgængelige medier i form af trykt materiale
                eller elektroniske udgivelser i lyd og billede.
Stk. 4:      Erindringsværkstedet forbeholder sig ret til at opbevare og evt. udgive
                fotos og erindringer, som er modtaget i Erindringsværkstedets regi.
Stk. 5:       Medlemmerne har tavhedspligt med hensyn til personfølsomme 
                oplysninger, de måtte erfare i forbindelse med erindringsarbejdet.

§ 3           Medlemsskab 
Stk. 1:      Som medlem optages enhver med eller uden tilknytning til Vestbyen.
Stk. 2:      Indmeldelse kan ske på erindringsmøderne eller til kassereren.
Stk. 3:      Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4          Generalforsamling
Stk. 1:      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2:      Ordinær generalforsamling en gang årlig inden udgangen af 
                1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel med udsendelse af
                dagsorden pr. brev til alle medlemmer.
Stk. 3:      Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved
                fuldmagt.
Stk. 4:       Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde
 følgende punkter.
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens bereting.
 4. Kassereren aflægger regnskab.
 5. Godkendelse af budget for det kommende år.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand, (hvert andet år) i ulige år.
 8. Valg af kasserer, (hvert andet år) i lige år.
 9. Valg af 5 bestyrlsesmedlemmer, 3 i lige år
     og 2 i ulige år).
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 2 år. En
      vælges i lige år og en vælges i ulige år).
11. Valg af 2 revisorer, (vælges for 2. år. En vælges 
      i lige år og en vælges i ulige år).
12. Valg af 2 revsorsuppleanter. (vælges for 2 år. En
      vælges i lige år og en vælges i ulige år.
13. Eventuelt.
Stk.5:       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen - også forslag om
 vedtægtsændringer- skal være bestyrelsen i hende senest 8 dage før
 generalforsamlingen.
Stk.6:        Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af 
    bestyrelsen.
Stk. 7.       Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med simpel flertal ved
 håndsoprækning. Skriftelig afstemning skal dog anvendes, hvis blot én 
 deltager forlanger det.

§ 5           Ekstraordinær Generalforsamling-
Stk. 1:       Ekstraordinær Generalforsamlingkan afholdes, når bestyrelsen finder 
                 det nødvendigt. og skal afholdes. når mindst 1/3 af medlemmerne skrifteligt 
                 anmoder herom. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling
                 afholdes senest 4 uger efter, at andmodningen er tilgået formanden.
Stk. 2.       Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel.

§ 6            Foreningens ledelse.
Stk. 1.       Foreningens daglige ledelse består sf formanden, kassereren og 5 
                 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.       Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og 
                 eventuelle generalforsamlingsbeslutninger.
Stk. 3.       Bestyrelsen fassætter selv sin forretningsorden. Underudvalg og 
                 arbejdsgrupper kan nedsættes til løsning af afgrænsede opgaver.
Stk. 4.       Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller i hans fraver af
                 næstformanden. Indkaldelsen sker skriftelig, når formanden fnder det nødvendigt, 
                 eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. I sådanne tilfælde 
                 afholdes mødet senest 2 uger efter, begæringen er fremsat.
Stk. 5.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
        
§ 7            Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1.       Foreningen finansieres af medlemsbidrag (årskontingent), og søges yderligere 
                 finanseret af sponsorbidrag, fonde samt offentlige tilskud.
Stk. 2.       Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
Stk. 3.       Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab.
Stk. 4.       Regnskab føres af kassereren.
Stk. 5.       Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8            Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1.        Foreningen tegnes udadtil ved formanden og kassereren. Ved optagelse af lån,
                  tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2.        Foreningens medlemmer kan ikke personlig hæfte for de forpligtelser, der
                  påhviler bestyrelsen.
        
§ 9             Vedtægtsændringer.
Stk. 1.         Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 stemmers flertal på en generalforsamling,
                   hvor ændringsforslaget har været på dagsordenen.  
Stk. 2.         Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, 
                   hvor de er vedtaget.

§ 10           Opløsning af foreningen.
Stk. 1.        Opløsningen af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmers flertal på 2 efter
                  hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2.        Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Aalborg Stadsarkiv og 
                  Historisk Museum i Aalborg.

Udskrevet den 23. marts 2015

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu