Vestbyens Erindringsværksted

- Vedtægter

Vedtægter for

VESTBYENS ERINDRINGSVÆRKSTED

CVR. nr. 30267303


Skydebanevej 1, Aalborg

vestbyerindring@outlook.dk


Stiftet den 29. maj 2001


Vedtægter for Vestbyens Erindringsværksted


§ 1Foreningens navn.

Stk. 1: Foreningens navn er Vestbyens Erindringsværksted og er hjemmehørende i Aalborgs

Vestby.


§ 2Foreningens formål og love.

Stk. 1: Foreningens formål er primært at holde interessen for Aalborgs Vestbys historie og

minder levende.

Stk. 2: Formålet søges nået ved løbende at indsamle, registrere og arkivere arkivalier primært

fra bydelen.

Stk. 3: Formålet søges ligeledes opnået ved at motivere og bistå primært nuværende som

tidligere vestbyborgere til at formidle erindringer og lokalhistorie via diverse

tilgængelige medier i form af trykt materiale eller elektroniske udgivelser i lyd og

billede.

Stk. 4: Erindringsværkstedet forbeholder sig ret til at opbevare og evt. udgive fotos og

erindringer, som er modtaget i Erindringsværkstedets regi.

Stk. 5: Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til personfølsomme oplysninger, de

måtte erfare i forbindelse med erindringsarbejdet.


§ 3Medlemskab.

Stk. 1: Som medlem optages enhver med eller uden tilknytning til Vestbyen.

Stk. 2; Indmeldelse kan ske på erindringsmøderne eller til kassereren.

Stk. 3: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.


§ 4Generalforsamling.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal og

indkaldes med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsordenen fortrinsvis pr.

elektronisk post til alle medlemmer.

Stk. 3: Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Stemmeret dog kun såfremt medlemskab er

blevet betalt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende

punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Kassereren aflægger regnskab.

5. Godkendelse af budget for det kommende år.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af formand (hver andet år) i ulige år.

I tilfælde af at der ikke kan vælges en formand, vælger

bestyrelsen af dets midte 3 personer til et

forretningsudvalg, som tildeles de samme beføjelser

som en formand.

8. Valg af kasserer (hvert andet år) i lige år.

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år).

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 2 år, en

vælges i lige år, og en vælges i ulige år).

11. Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år, en vælges i lige år,

og en vælges i ulige år).

12. Valg af 2 revisorsuppleanter (vælges for 2 år, en

vælges i lige år, og en vælges i ulige år).

13. Eventuelt.

Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen - også forslag om

vedtægtsændringer - skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med simpelt flertal ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning skal dog anvendes, hvis blot en deltager forlanger dette.


§ 5Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt

ogskalafholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt eller elektronisk anmoder

herom. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4

uger efter, at anmodningen er tilgået formanden.

Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel.

§ 6Foreningens ledelse.

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse består af formanden, kassereren og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og eventuelle

generalforsamlingsbeslutninger.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Underudvalg og arbejdsgrupper kan

nedsættes til løsning af afgrænsede opgaver.

Stk. 4: Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller i hans fravær af kassereren.

Indkaldelsen sker skriftligt eller elektronisk, når formanden finder det nødvendigt,

eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. I sådanne tilfælde

afholdes mødet senest 2 uger efter, at begæringen er fremsat.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.


§ 7Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1: Foreningen finansieres af medlemsbidrag (årskontingent) og søges yderligere

finansieret af sponsorbidrag, fonde samt offentlige tilskud.

Stk. 2: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab.

Stk. 4: Regnskab føres af kassereren.

Stk. 5: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


§ 8Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån, tegnes

foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Foreningens medlemmer kan ikke personligt hæfte for de forpligtelser, der påhviler

bestyrelsen.


§ 9Vedtægtsændringer.

Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 stemmers flertal på en generalforsamling,

hvor ændringsforslaget har været på dagsordenen.

Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de er

vedtaget.


§ 10Opløsning af foreningen.

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmers flertal ved 2 på

hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2: Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Aalborg Stadsarkiv, Historisk Museum i

Aalborg eller andet almennyttigt tiltag.


Senest revideret efter generalforsamlingen den 7. september 2020.

Aage Christensen (formand) Elsebeth Krogshave (kasserer)

Kjeld Johansen (sekretær) Palle Nielsen

Troels Nielsen Anni Pedersen

Harry Pedersen