Generalforsamling 2021 - Vestbyens Erindringsværksted

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Vestbyens Erindringsværksted 2021


Mandag den 2. august samledes ca. 30 medlemmer til den årlige generalforsamling i foreningens nye lokaler på Skydebanevej.

Formand Aage Christensen bød velkommen til de mange fremmødte og gik straks til

1. punkt på dagsordenen nemlig valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Gunnar Jensen og han blev valgt. Gunnar takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og gyldig. Han spurgte, om nogen i forsamlingen havde bemærkninger. Da dette ikke var tilfældet, gik han straks videre til dagsordenens

2. punkt nemlig valg af stemmetællere. Dorte Colding og Thomas Larsen blev foreslået og valgt. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for fremlæggelse af

3. punkt bestyrelsens beretning. Formanden indledte med at konstatere, at Coronaen havde forstyrret vores aktiviteter i næsten 2 år nu, og det beklagede han og det forklarede også, hvorfor generalforsamlingen ikke fandt sted i 1. kvartal, som vedtægterne foreskriver. Coronaen greb også forstyrrende ind sidste år i tidspunktet for afholdelse af vores generalforsamling. Vi er jo flyttet i mellemtiden til disse lokaler på Skydebanevej, og jeg finder lokalerne tilfredsstillende, og vi skal nok blive glade for dem. Ulempen kan være længere afstand for nogle af vores medlemmer. Mødeaktiviteter har der som sagt ikke været mange af, dog tog vi sidste år hul på 15 minutters erindringer. Det ser jeg gerne udviklet fremover. Jubilæet og udgivelsen af Knuds nye bog om erhverv i Vestbyen blev en stor succes med 60-70 besøgende. Vi havde lejlighed til at vise vores forening frem for både borgmester, rådmand og menigt kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde, som der blev lagt i dette arrangement. F.eks. delte bestyrelsen 1000 flyers ud om begivenheden til et tilsvarende antal familier i Vestbyen. Især vil jeg fremhæve Hans Holm, som egenhændigt påtog sig at arrangere buffeten. Begivenheden kostede os ca. 6.400 kr., penge som jeg synes var godt givet ud. I vil finde en udstilling af alle vores udgivne bøger ude i gangen, hvor priserne er sat betragteligt ned. Vi vil gerne have bøgerne ud til alle, som er interesseret i Aalborgs Vestby. Hellere det end at de ligger her på vores hylder. Vi har også vedtaget i bestyrelsen, at nye medlemmer ved indmeldelse får foræret en boggave. Vores Bogudvalg er blevet nedlagt. Det er den nuværende bestyrelse, der har nedlagt dette permanente udvalg med sine egne vedtægter, bestyrelse og formue. Bestyrelsen fandt ikke, at det var formålstjenligt med ”en forening i foreningen”. Dette har desværre givet meget tumult. Hanna og hendes ægtefælle Poul Erik, Roland og Palle har meldt sig ud. Senere skal vi behandle et forslag om anbringelsen af pengene fra Bogudvalget. I fremtiden skal vores arkivsystem ARKIBAS mere i centrum. Vi skal opjustere vores arkivarbejde, som jo er en af hovedstenene i vores forening. Slægtsforskningen vil vi forsøge at genstarte. Problemet her er at læreren/underviseren måske ikke længere kan være med pga. alder. Vi vil ligeledes forsøge at få lidt yngre mennesker interesseret i vores forening. Det vil vi gøre ved bl.a. at holde aftenåbent en gang om måneden. Så må vi vurdere, om dette tiltag virker. Gunnar Jensen er i færd med at oplære 2 af vores medlemmer til at kunne håndtere vores hjemmeside. Vores Facebook side har vi ligeledes fokus på, efter at Hanna og Jahn ikke længere er administratorer, Jahn efter eget valg. Til sidst vil jeg nævne, at der kommer flere


spændende møder i det kommende halvår startende med folketingsmedlem Bjarne Laustsens causeri om ”rejsen” fra Norden til Folketinget. Hermed overgav formanden beretningen til, forsamlingen til drøftelse og behandling.

Jahn Poulsen bad om ordet. Han mindede om, at det jo var en pligt at sige sin mening til en generalforsamling. Han ville gerne takke bestyrelsen for alt besværet med flytning af lokale og med jubilæet. Men han var ikke tilfreds med nedlæggelsen af Bogudvalget. Han argumenterede med, at Bogudvalget havde tjent mange penge til vores forening. Formanden oplyste, at der senere kom et forslag om Bogudvalgets formue, så kunne vi tage diskussionen der. Dirigenten spurgte, om der var flere bemærkninger til formandens beretning, og da det ikke var tilfældet, takkede forsamlingen med klapsalver. Herefter gav dirigenten ordet til Elsebeth Krogshave for fremlæggelse af

4. punkt på dagsordenen, nemlig årsregnskabet. Elsebeth gennemgik regnskabet punkt for punkt og konstaterede, at vi havde haft 68 betalende medlemmer i 2020 og at regnskabet viste et underskud på ca. 7.000 kr. Elsebeth gjorde opmærksom på, at vi som forening i bankens øjne bliver betragtet som en virksomhed med tilhørende høje negative renter. Især flytteomkostningerne vejede tungt i regnskabet. Vi har primo 2021 godt 29.000 kr. i beholdning når bortses fra Bogudvalgets formue. Indtil videre føres Bogudvalgets pengebeholdning på en særskilt konto, se herom senere. Elsebeth gik herefter videre til

5. punkt på dagsordenen nemlig budgettet for 2021. Elsebeth understregede, at budgettet var behæftet med usikkerhed. Vi håber, at det går lige op. Forsamlingen takkede Elsebeth for hendes arbejde og godkendte regnskab og budget. Herefter gik vi videre til

6. punkt på dagsordenen, nemlig første forslag fra Rudi Schultz. Forslaget gik på nedsættelse af årskontingentet fra 200 kr. til 150 kr. Rudi begrundede selv forslaget. Oprindeligt var kontingentet 150 kr. men var blevet sat op for nogle år siden med den begrundelse, at vi skulle betale rengøring af vores lokaler på Kastetvej. Nu viser det sig, at vi ikke skal betale rengøring her i de nye lokaler, derfor forslaget. Forslaget gik til afstemning med et stort flertal for at afvise forslaget. Kontingentet er fortsat 200 kr. Andet forslag kom fra Lena Hatt, som beklagede, at hun ikke kunne være til stede. Hendes forslag gik på, at det ville være rimeligt, at en del af Bogudvalgets formue blev øremærket til fremtidige bogudgivelser, de samme betragtninger, som Jahn havde fremført. Formanden læste brevet fra Lena Hatt op i sin helhed, og kunne konstatere, at forslaget til forveksling lignede det forslag, som bestyrelsen havde nedstemt ved Bogudvalgets generalforsamling. Herefter gik diskussionen blandt medlemmerne, med flest negative kommentarer til forslaget. Elsebeth oplyste på forespørgsel, at Bogudvalgets formue var ca. 70.000 kr. Formanden argumenterede, at hvis nogen i fremtiden skulle have lyst til at udgive en bog, ville et ad hoc-udvalg blive nedsat til bedømmelse af bogens kvalitet og nødvendighed. Hvis bedømmelsen faldt positivt ud, ville de nødvendige midler blive bevilget. Troels Nielsen fremførte, at de elektroniske medier vil tage over på bekostning af bøger. De fleste argumenterede for, at det var godt, at Bogudvalget var blevet nedlagt og ønskede ikke et øremærkets beløb i regnskabet. Herefter blev forslaget sendt til afstemning og kun en enkelt stemte for forslaget, mens de fleste stemte imod. Forslaget er hermed nedstemt. Bogudvalgets pengebeholdning overføres herefter til Erindringsværkstedets kasse. Herefter gik dirigenten videre til

7. punkt på dagsordenen, nemlig valg af formand. Aage er villig til at fortsætte, og da ingen andre stillede op som kandidat, blev Aage valgt med klapsalver. Dirigent Gunnar Jensen gik herefter til


8. punkt på dagsordenen nemlig valg af to bestyrelsesmedlemmer. Troels Nielsen og Anne -Marie Bundgaard er begge villige til genvalg, og da ingen andre kandiderede, blev de valgt uden afstemning.

9. punkt. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Hans Holm er villig til genvalg og Kirsten Kronstrand stillede villigt op. Begge blev valgt.

10. punkt. Valg af revisorer. Begge revisorer, Poul Erik Larsen og Poul Jørn Christensen blev genvalgt.

11. punkt. Valg af revisorsuppleanter. Gunnar Jensen og Henrik Rasmussen blev valgt.

12. punkt. Eventuelt. Ingen ønskede ordet.

Formanden takkede til slut forsamlingen for fremmødet og hævede mødet med en opfordring til at blive siddende lidt og ”summe” med sidemanden.Dirigent Gunnar Jensen Formand Aage ChristensenReferent Kjeld Johansen 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu